Strony umówiły się o tym, że do końca roku odbędzie się spotkanie historyków z obu krajów.

Аугулис podkreślił, że Rosja zawsze była ważnym partnerem Łotwy w dziedzinie gospodarki. "Pomimo faktu, że spotkanie z rosyjskimi partnerami w formacie MPC odbywa się po czteroletniej przerwie, w wielu sfer współpracy obu krajów było aktywne. Praktyczna współpraca trwała w takich dziedzinach, jak kontrola graniczna, transport, migracja, kultura, itp." - powiedział współprzewodniczący komisji.

Dziś na posiedzeniu została podjęta szeroki zakres tematów, i dla wielu z nich osiągnięte porozumienia. Według Аугулиса, pierwsze pytanie, o którym udało się porozumieć, to rozwój handlu i współpracy gospodarczej. Drugie pytanie dotyczyło transportu i tranzytu. "W tej dziedzinie wszystko rozwija się pozytywnie biorąc pod uwagę fakt, że rosną ilości przewozów samochodowych", - zaznaczył minister.

Na posiedzeniu IPC strony zgodziły się zapewnić ciągłość transportu pomiędzy Łotwą i Rosją. Do końca tego roku planowane jest również podpisanie umowy o bezpośrednich międzynarodowych kolejowych przewozach. Jak poinformował Аугулис, Łotwa ten traktat już wiem i jest gotowa do podpisania, jak tylko do tego będzie gotowa jest Rosja.

Również Łotwa i Rosja porozumiały się wzmocnić współpracę w dziedzinie transport kontenerów z Chin do Europy z wykorzystaniem infrastruktury obu krajów. Аугулис wezwał Rosję, aktywnie używać do wysyłania swoich towarów łotewskie porty.

Inne bloki omawianych na posiedzeniu pytań dotyczyły współpracy transgranicznej i współpracy w dziedzinie humanitarnej, w tym do końca tego roku planuje zorganizować spotkanie polskich i rosyjskich historyków la dyskusji o ważnych dla obu krajów pytań z historii.

Współprzewodniczący komisji z rosyjskiego strony, minister transportu federacji ROSYJSKIEJ, Maksim Sokołow powiedział dziennikarzom, że podpisana dziś protokół z posiedzenia MPC jest odpowiedzią na pytanie o sytuacji we współpracy obu krajów w zakresie ekonomicznych i społecznych zagadnień.

"Handlowa statystyka świadczy o wznowieniu i rozwoju międzypaństwowych stosunków gospodarczych. Również w ramach IPC porozumieliśmy się w sprawie dalszych wspólnych kroków", - podkreślił rosyjski minister

Poprzednie posiedzenie łotewski-rosyjskiej międzyrządowej komisji odbyło się w listopadzie 2013 r. w Moskwie.